18 May 2006

National Song

Vande Mataram
Sujalam, Suphalam
Malayaja Shitalam,
Shasya shyamalam, Mataram


Shubhra jyotsna Pulakita yaminim
Phulla Kusumita
Drumadala Shobhinim,
Suhasinim, sumadhura Bhashinim,
Sukhadam, Varadam, Mataram

Sapta Kotikantha
Kalakala Ninada Karale
Dvisapt Koti Bhujair Dhrita
Khara Karavale
Abala Kena Ma Eta Bale
Bahubala Dharinim,
Nmani Tarinam,

Ripudalavarinim Mataram
Tvam Hi Durga
Dashpraharana Dharinim,
Kamala, Kamaladalaviharini, Vani,
Vidhyadayani, Namani Tvam,
Namani, Kamalam,
Amalam, Atulam,
Sujalam, Suphalam, Mataram,
Vande Mataram

Shyamalam, Saralam,
Susmitam, Bhushitam,
Dharanim, Bharanim Mataram


Composed by Bankim Chandra Chatterjee(November 7, 1875)

1 comment:

Anonymous said...

Amiable brief and this post helped me alot in my college assignement. Thanks you seeking your information.